VÅRA TERAPIFORMER

KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)

KBT står för kognitiva och beteendeinriktade terapier. Namnet kommer sig av att terapiformens teorier och metoder kommer från två olika forskningstraditioner, kognitions- och inlärningspsykologin.

Denna terapiform bygger på aktuell forskning om hur vi tänker, känner och beter oss.

Terapin utgår från att våra tankar, känslor och handlingar samt kroppens fysiologi påverkas av tidigare erfarenheter.

KBT-terapin är en strukturerad och framtidsorienterad samtalsterapi.

KBT har ett tydligt fokus. Terapeuten och klienten avgör tillsammans behandlingen omfattning och inriktning utifrån en uttalad realistisk målsättning kring vad klienten vill uppnå.

KBT är ett samarbetsprojekt mellan terapeuten och klienten. Tillsammans kartlägger man klientens livssituation och via övningar testas nya beteenden.

Terapin förs i dialogform, ett aktivt samarbete mellan klient och terapeut som utgår från konkreta känsloladdade situationer.

Terapeuten ställer öppna frågor i syfte att bistå klienten i att upptäcka sina invanda tanke- känslo- och handlingsmönster. Därigenom kan det bli möjligt att förändra dessa i den riktning klienten själv väljer.

Fokus i terapin är att förändra tankar, vanor och beteenden för att kunna leva ett bättre liv.

I KBT-terapin får du möjlighet att prova nya strategier ”verktyg” för att bättre kunna hantera din vardag och dina relationer. Vi kan inte ändra på det som varit, men vi kan få en bättre framtid.

J
J
J
J

J

PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI

Terapin vilar på en humanvetenskaplig grund med rötter i klassisk psykoanalytisk teoribildning, i objektrelationsteori, socialpsykologi samt i modern utvecklingspsykologi med affekt- och anknytningsteoretisk forskningsbas.

Terapin bygger på en överenskommelse mellan klienten och terapeuten om fastställda ramar gällande sekretess, tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. Under terapitimmarna är klienten fri att välja teman för samtal, reflektera över sig själv, bearbeta sina motiv, beteenden, relationer. Samarbetsrelationen mellan klienten och terapeuten har en central roll.

Arbetet kan ske i form av en kris-, korttids- eller långsiktig psykoterapeutisk kontakt.

Terapin är lämplig i kris- och traumasituationer, stress- och utbrändhet, arbetsproblem, ångesttillstånd, depressioner, personlighetsstörningar. Även välfungerande personer som vill satsa på sin personliga utveckling kan ha glädje av denna terapiform.

Målet med terapin kan vara symtomlindring eller en mer grundläggande psykologisk förändring med ökad livskvalitet som följd.

SYSTEMISK PSYKOTERAPI

Systemisk psykoterapi har utvecklats ur familjeterapin och riktar sig till individer, par, familjer och grupper.

Systemisk terapi utgår ifrån att problem och lösningar skapas och upprätthålls av de relationer vi har och de sociala sammanhang som vi ingår i. Hur vi mår och fungerar beror på våra erfarenheter, villkor och upplevelser av samspelet med omgivningen, både i det förflutna och i nuet.

Psykoterapin utgår ifrån den sökandes eget önskemål om förändring.

Psykoterapin är en process där man gemensamt utforskar problem och resurser. Det kan röra sig om allt från personlig vägledning på några samtal till en flerårig terapi.

Målet är att förvärva meningsfulla strategier för att komma förbi svårigheter och att utvecklas och gå vidare.

J

SYSTEMISK COACHING/HANDLEDNING

Systemisk handledning lämpar sig både för den enskildes och för personalgruppers professionella utveckling.

Den systemiska modellen utgår ifrån att problem och lösningar skapas och upprätthålls av det sammanhang som vi ingår i. Hur vi mår och fungerar med våra kollegor beror på våra gemensamma förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Det är en process där alla deltar i utforskandet av hinder och gemensamma resurser. Målet är att utifrån individens/gruppens eget önskemål utveckla meningsfulla strategier för att optimera den professionella utvecklingen.

Systemisk handledning kan vara allt från ett individuellt vägledande chefssamtal till en flerårig kontinuerlig handledning med syftet att vidmakthålla och utveckla en personalgrupps professionella förmåga.

KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)
med Par- och familjer

Det finns många anledningar till att par eller familjer söker terapi. I våra relationer påverkas vi på olika sätt – på gott och ont – av varandra. Våra tankar, känslor och beteenden samverkar ömsesidigt. Det kan göra att en enskild individs problematik i en par- eller familjerelation är svår att lösa enbart genom individuell terapi.

I KBT med par och familjer fokuserar terapeuten både på den enskilde individen, paret/familjen och omgivningen.

En kartläggning och bedömning av den aktuella problemsituationen görs genom att utforska var och ens uppfattning om problemet och möjligheterna till förändring.

Terapin inriktas mot ett optimalt men realistiskt mål som formuleras tillsammans med paret/familjen.

Terapiprocessen omfattar att:
– undersöka parets/familjens tankar, känslor, beteenden
– Identifiera individuella behov och personliga mål
– Identifiera gemensamma behov och förväntningar
– Identifiera positiva och negativa beteenden och se vilken inverkan dessa har
– öka förståelsen för det ömsesidiga samspelet
– öka förståelsen för varandras sätt att tänka och känna
– öka det personliga ansvaret
– vidga perspektiven på relationen genom alternativa förklaringsmodeller
– medvetandegöra det inflytande omgivningen har på relationen.

I terapin ges möjlighet att utveckla det ömsesidiga samspelet genom att under trygga former uttrycka och lyssna till varandras tankar och känslor och därigenom tillsammans kunna komma fram till konstruktiva lösningar på problem. Att skifta fokus från anklagelser och förebråelser till en medvetenhet om det cirkulära orsakssambandet det vill säga att vi ömsesidigt drar igång och reagerar på varandras agerande.

Mellan terapitillfällena provar och utvärderar paret/familjen i sin vardagsmiljö de insikter som diskuterats fram under terapin. Terapin hålls på detta sätt levande mellan terapisessionerna och de egna ansträngningarna till att nå önskade mål med terapin upprätthålls.

J
J
J
J

J


VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

Läs mer om oss som arbetar här